Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 
 thelittleheaven.com

 

SŁOWNIK POJĘĆ

 • 1

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje:
1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin;

2) „Sprzedawca” lub „Usługodawca” (stosowane zamiennie) – Piotr Sienkiewicz
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bakcyl i Laba, ul. Słomińskiego 19 lok. 33, 00-195 Warszawa, NIP: 5252433008 REGON: 142237723, adres e-mail: info@thelittleheaven.com

3) „Kupujący”:
a) osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) osoba prawna;
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
– która zawarła umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) „Sklep internetowy” – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem thelittleheaven.com 

5) „Produkt” – produkt dostępny w Sklepie internetowym – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

6) „Dzień roboczy” – dzień tygodnia przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 

7) „Formularz rejestracji” – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

 8) „Formularz zamówienia” – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia przez Kupującego, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;

9) „Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

10) „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży;

11) „Użytkownik” lub „Usługobiorca” (stosowane zamiennie) – każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej;

12) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

13) „Konto” – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

14) „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;

15) „Usługa elektroniczna” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego;

16) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014, poz. 827, z późn. zm.);

17) „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • 2
 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zawierania Umów za jego pośrednictwem i zasady ich wykonywania.
 2. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego jest bezpłatne, w szczególności Usługodawca nie pobiera opłat za przeglądanie ofert.
 3. Koszty ponoszone przez Użytkownika związane są wyłącznie z nabywaniem Produktów w Sklepie internetowym, ich dostarczeniem do Kupującego oraz z ewentualnymi opłatami celnymi / podatkami importowymi, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w kraju dostawy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 • 3
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  - dostęp do sieci Internet;
  - przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików Cookies;
  - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej;
  - ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli.
 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z ww., a mogących wynikać z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź z problemów z posiadanym przez niego łączem internetowym, a także okresowych problemów z funkcjonowaniem ww. z powodu ich awarii, czy konserwacji.

DANE OSOBOWE

 • 4

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie oraz Polityce Prywatności i plików cookies.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 • 5
 1. W Sklepie internetowym dostępne są Usługi elektroniczne takie jak: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter:

„Konto” – korzystanie z niego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
- posiadanie adresu e-mail;
- wypełnienie Formularza rejestracji;
- kliknięcie w przycisk „Załóż konto”.

W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę indywidualnego loginu i hasła oraz wymaganych danych osobowych. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje maila potwierdzającego założenie Konta. Dostęp do Konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego Konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

„Formularz Zamówienia” – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po uprzednim dodaniu Produktu do Koszyka, wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub przejścia na stronę podmiotu trzeciego świadczącego usługi w zakresie wykonywania płatności internetowych, będących akceptacją oferty i wszystkich warunków umowy. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego wymaganych tam danych.

„Newsletter” – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisuję się!”.

 1. Usługa ElektronicznaKonto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thelittleheaven.com.
 2. Usługa ElektronicznaFormularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę i braku podjęcia decyzji o kupnie Produktu.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletterświadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@thelittleheaven.com lub klikając link rezygnacji znajdujący się w przesłanej wiadomości e-mail (newsletterze).
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw Usługodawcy i osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania podczas składania zamówienia prawdziwych i rzeczywistych danych osobowych, nie wprowadzając Sprzedawcy w błąd co do stron stosunku prawnego.

REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 6
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: info@thelittleheaven.com
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającą reklamację, numer zamówienia, informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, żądania oraz dane kontaktowe.
 3. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ww. wymogi pozwalają jednak na pełniejsze ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia Usługodawcy.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 • 7
 1. Umowa może dotyczyć Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego dostępnych w chwili składania Zamówienia.
 2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Kupujący może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie.
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez Kupującego Produktów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym i za cenę stanowiącą sumę wszystkich wybranych Produktów plus koszty przesyłki.
 5. Do złożenia Zamówienia dochodzi poprzez kliknięcie przez Kupującego przycisku „Potwierdzam zakup” lub przejścia na stronę podmiotu trzeciego świadczącego usługi w zakresie wykonywania płatności internetowych.
 6. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Kupującego.
 8. Z chwilą otrzymania przez Kupującego ww. potwierdzenia zostaje zawarta Umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 9. Cena Produktu widoczna w Sklepie internetowym przy poszczególnym Produkcie podana jest w złotych polskich i jest ceną całkowitą za Produkt.
 10. Łączna kwota zamówienia wraz z dodatkowymi kosztami, wskazana jest w trakcie składania zamówienia.
 11. Usługodawca korzystając ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest płatnikiem VAT. Do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub na wyraźne życzenie Kupującego fakturę bez VAT.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • 8

Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności:
1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Bank Millennium S.A.
2. Przelew online: podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.
3. Płatność kartą płatniczą. Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • 9
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w sposób, o którym mowa w § 8 ust. 1, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 2. W przypadku braku zapłaty za Zamówienie w terminie 5 dni robocznych, uznaje się, iż Kupujący odstępuje od umowy sprzedaży.

DOSTAWA TOWARÓW LUB USŁUG

 • 10
 1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej.
 2. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.
 3. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia (z zastrzeżeniem pkt 2).
 4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  ◦ przesyłka kurierska;
  ◦ usługa Paczkomat Inpost świadczona przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (więcej informacji na temat zasad tego typu dostawy: http://www.inpost.pl)
  ◦ usługi pocztowe dla przesyłek dostarczanych poza terytorium Unii Europejskiej.
 5. Termin dostarczenia Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 6. Sprzedawca wysyła Kupującemu Produkt w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia dokonania zapłaty za zamówiony Produkt.
 7. Za moment dokonania zapłaty uznaje się moment uznania ceny umowy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Produkt zostaje doręczony Kupującemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wysłania przez Sprzedawcę.
 9. W przypadku wyboru usługi Paczkomat Inpost Produkt zostaje umieszczony w wybranym przez Kupującego Paczkomacie w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego wysłania przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki, terminem gotowości do wysłania wszystkich Produktów jest najdłuższy podany termin, chyba że w potwierdzeniu złożenia zamówienia lub opisie Produktu widnieje inny termin.
 11. W przypadku niemożliwości dotrzymania ustalonego terminu dostawy, Sprzedawca poinformuje Kupującego o tym fakcie niezwłocznie – tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, a Kupujący będzie miał możliwość wyboru – czy chce kontynuować dalsze wykonywanie zamówienia przez Sprzedawcę czy odstępuje od umowy sprzedaży, otrzymując pełny zwrot poniesionych przez siebie kosztów. Przyczyny opóźnienia mogą obejmować tymczasową niedostępność produktu, nieprzewidziane okoliczności oraz problemy ze strefami dostawy.

REKLAMACJA PRODUKTÓW

 • 11
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona: na adres e-mail: info@thelittleheaven.com
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz jej dane kontaktowe, numer zamówienia, opis dotyczący przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady, dokumentację fotograficzną ilustrującą wadę oraz żądanie odpowiedniego zachowania Sprzedawcy.
 5. Wymogi podane w ustępie poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Ww. wymogi pozwalają jednak na pełniejsze ustosunkowanie się do złożonej reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Dniem rozpatrzenia reklamacji jest data wysłania wiadomości e-mail do Kupującego z treścią odpowiedzi na reklamację. Sprzedawca dokonuje odpowiedzi na reklamację w tej samej formie, w której Kupujący złożył reklamację.
 8. W przypadku, gdy niezbędnym do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na adres: 
  The Little Heaven, ul. Słomińskiego 19 lok. 33, 00-195 Warszawa.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • 12
 1. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Kupujący, będący Konsumentami, mają możliwość między innymi do:
  1) zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
  3) skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 13
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres e-mail: info@thelittleheaven.com.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie ww. oświadczenia, w przypadku złożenia go za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając wiadomość e-mail na adres, z którego Kupujący wysłał wiadomość o odstąpieniu od umowy.
 6. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta i w Sklepie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, co jednak nie jest obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy i zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym).
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
 11. Kupujący, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu Sprzedawcy, w tym odpowiedniego zapakowania i zabezpieczenia Produktu oraz kosztów jego transportu.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów szczegółowo wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

ZMIANA REGULAMINU

 • 14
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie dla nowych Użytkowników z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na dotychczasowe warunki Umowy zawartej przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 3. Każda zmiana Regulaminu winna być jasno wskazana przez Sprzedawcę wraz z datą wejścia w życie tej zmiany.

ZMIANA OFERTY I PROMOCJE

 • 15
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Produktów z oferty, wprowadzania nowych, a także przeprowadzania akcji promocyjnych.
 2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny oraz warunków akcji promocyjnych i będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 4. Dokonując zakupu można skorzystać tylko z jednej promocji.
 5. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku Produktów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 16
 1. Żadne z postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może by również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

 Regulamin obowiązuje od dnia 11.07.2022 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl